آخرین اخبار

نهال انگور

نهال انگور حسینی

انگور حسینی

نام: نهال انگور حسینی لعل منشا: ایران زمان رسیدن میوه: اوایل مهر ماه عمر اقتصادی: بیش از ۶۰ سال تحمل سرمای زمستانه: -۱۵c الی -۱۸c مقدار قند: ۱۸ الی ۲۳ درجه بریکس مقدار اسید: ۰٫۵ میلی گرم در۱۰۰ سی سی شکل حبه:بیضی درشت زرد رنگ بیشتر بخوانید »

نهال انگور صاحبی

انگور صاحبی

نام: نهال انگور صاحبی منشا: ایران زمان رسیدن میوه: اواسط مرداد ماه عمر اقتصادی: بیش از ۶۰ سال تحمل سرمای زمستانه: -۱۵c الی -۱۸c مقدار قند: ۱۸ الی ۲۳ درجه بریکس مقدار اسید: ۰٫۵ میلی گرم در۱۰۰ سی سی شکل حبه:گرد وبیضی درشت قرمز رنگ و دانه دار بیشتر بخوانید »

نهال انگور فخری

انگور فخری

نام:نهال انگور فخری منشا:ایران زمان رسیدن محصول:پیش رس اواسط تیر عمر اقتصادی: بیش از ۶۰سال مقدار قند:۱۸ الی ۲۶ درجه بریکس مقدار اسید: حدود ۷% میلی گرم در۱۰۰ سی سی تحمل سرمای زمستانه:-۱۵ الی – ۱۸درجه شکل حبه: بیضی به رنگ زرد کاهی و شیرین بیشتر بخوانید »

انگور قزل

انگور قزل

نام: نهال انگور قزل منشا: ایران زمان رسیدن میوه: اواسط مهر ماه عمر اقتصادی: بیش از ۶۰ سال تحمل سرمای زمستانه: -۱۵c الی -۱۸c مقدار قند: ۱۸ الی ۲۳ درجه بریکس مقدار اسید: ۰٫۵ میلی گرم در۱۰۰ سی سی شکل حبه:گرد وبیضی درشت قرمز رنگ و دانه دار بیشتر بخوانید »

انگور شانی

انگور شانی

نام: انگور شانی منشا: ایران زمان رسیدن میوه: اواسط مهر ماه عمر اقتصادی: بیش از ۶۰ سال تحمل سرمای زمستانه: -۱۵c الی -۱۸c مقدار قند: ۱۸ الی ۲۳ درجه بریکس مقدار اسید: ۰٫۵ میلی گرم در۱۰۰ سی سی شکل حبه:گرد وبیضی درشت سیاه رنگ و دانه دار بیشتر بخوانید »

نهال انگور کشمشی بی دانه

انگور کشمشی بی دانه

نام: نهال انگور کشمشی بی دانه سفید منشا:ایران نام علمی:sultanina زمان رسیدن محصول:میان رس اواسط مرداد عمر اقتصادی: بیش از ۶۰سال مقدار قند:۱۸ الی ۲۶ درجه بریکس مقدار اسید: ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی شکل حبه: حبه گرد و بیضی به رنگ زرد و بی دانه نهال انگور کشمشی بی دانه بیشتر بخوانید »